Tilsynsrapport 2020

 

Pædagogisk tilsyn i Københavns Kommune

Det pædagogiske tilsyn skal sørge for, at alle institutioner i Københavns Kommune fungerer godt og overholder gældende lovgivning. Tilsynet ser på dagligdagen i institutionen og på det pædagogiske arbejde med børnene.

Et tilsyn består af:

  • Løbende tilsyn via de pædagogiske konsulenters samarbejde i dagligdagen med dag- og fritidstilbud samt ét årligt tilsynsbesøg, hvor det daglige arbejde med børnene observeres af en pædagogisk konsulent.[1]
  • Et dialogmøde med ledelse og repræsentanter for medarbejdere og forældre.
  • En tilsynsrapport, der samler op på observationer fra tilsynsbesøg, og på dialogen med medarbejdere, leder og forældrerepræsentanter.

 

Den færdige rapport skal afsluttes senest 30 dage efter tilsynsbesøget og offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Tidsplan for et pædagogisk tilsyn

 

 

 

 

Tilsynsrapporten præsenteres og drøftes som et fast punkt på det årlige forældremøde. I klyngerne orienteres klyngebestyrelserne herudover om enhedernes tilsynsrapporter mindst en gang årligt.

 

 

 

 

 

 

Seks pejlemærker for kvalitet

Tilsynet tager udgangspunkt i Københavns Kommunes seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet og sikrer, at alle love og regler for institutioner overholdes:

  1. Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag
  2. Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle
  3. Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog
  4. Forældresamarbejde - forældrepartnerskab
  5. Sammenhæng – også i overgange
  6. Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis Indledning

Læsevejledning

I rapporten på de kommende sider kan du læse konklusionerne fra det seneste tilsynsbesøg i institutionen. I slutningen af rapporten finder du institutionens kommentarer til tilsynsrapporten. Kommentarerne er udarbejdet i institutionens forældreråd, hvis institutionen er en del af en klynge, eller i bestyrelsen, hvis institutionen er selvejende.

Vurderinger i tilsynsrapporten

Det daglige arbejde i institutionen vurderes i forhold til de seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet, dag- og fritidstilbud arbejder ud fra i Københavns Kommune.

For hvert pejlemærke vurderer den pædagogiske konsulent arbejdet i institutionen og placerer indsatsen i en af de tre kategorier nedenfor.

 

 

Vedligehold indsats

Anerkendelse af institutionens arbejde

 

Tilpas indsats

Anbefalinger til justeringer af institutionens arbejde

 

Ny indsats

Anmærkninger til institutionens arbejde og krav om nye tiltag

·       Institutionen arbejder målrettet med pejlemærket, så det er synligt i børnenes dagligdag.

·       Pejlemærket er en del af den pædagogiske planlægning.

·       Institutionen skal fortsætte det gode arbejde og løbende udvikle deres indsats.

 

·       Institutionen arbejder med pejlemærket, men det ses ikke tydeligt i dagligdagen.

·       Pejlemærket er en del af den pædagogiske planlægning, men omsættes ikke til handling alle steder.

·       Konsulenten kommer med anbefalinger til, hvordan institutionen kan tilpasse deres indsats.

 

·       Institutionen arbejder ikke bevidst med pejlemærket.

·       Dagligdagen lever ikke op til god pædagogisk praksis på alle områder.

·       Institutionen skal sætte gang i nye indsatser, der kan ses tydeligt i dagligdagen.

·       Konsulenten kommer med anbefalinger til nye indsatser.

·       Der er faste krav til opfølgning og evaluering

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte lederen i institutionen. Er du forælder i institutionen, vil der i løbet af året blive afholdt et forældremøde, hvor rapporten præsenteres og drøftes. 

 

Du kan læse mere om, hvordan Københavns Kommunes institutioner arbejder med pædagogisk kvalitet og se den seneste kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet på: www.kk.dk/kvalitetogtilsyn.

 

 

 

Tilsynsvurderinger for nuværende og sidste tilsynsår

 

Sociale relationer

Inklusion og fællesskab

 

Sprog-indsatsen

 

Forældre-samarbejde

 

Sammen-hæng

Krav om refleksion og metodisk systematik

2020

Vedligehold indsats

 

Vedligehold indsats

Vedligehold indsats

 

Vedligehold indsats

 

Vedligehold indsats

 

Vedligehold indsats

 

2019

Vedligehold indsats

Vedligehold indsats

Tilpas indsats

Vedligehold indsats

Vedligehold indsats

Vedligehold indsats

 

Generelle bemærkninger

Her kan konsulenten ved behov angive informationer om institutionen, der vurderes at være relevante i forbindelse med det gennemførte tilsyn.

 

 


 

Pejlemærke 1:
Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag

”Alle børn har ret til positiv voksenkontakt hver dag – og udsatte børn har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse”

Indsats

Vedligehold indsats

Begrundelse

Tilstede ved den faglige dialog: Pædagogisk leder, pædagogisk konsulent og to pædagoger. Observationerne er foretaget om formiddagen. Observationerne viser et pædagogisk personale der er meget imødekommende og lydhør overfor børnene. Det pædagogiske personale er til rådighed og tilbyder sin hjælp når barnet er usikkert, bange eller ked af det. Personales engagement og opmærksomhed rettet mod børnene snarere end mod kollegaerne. Personalet er fysisk nærværende i børnehøjde.   Under den faglige dialog foldes det ud, at Adventkirkens vuggestue understøtter positivt voksen kontakt hver dag, ved blandt andet, at arbejde med primærvoksne ved indkøring og dele sig op i mindre grupper i løbet af dagen.   Det pædagogiske personale har et tæt samarbejde med forældrene som en grundlæggende forudsætning for at sikre det enkelte barns trivsel og læring. Adventkirkens vuggestue laver TOPI (trivselsvurderinger) tre gange årlig og taster (de to obligatoriske) i Kbh. barn. Under den faglige dialog snakker vi ind i, at det kunne give mening fremadrettet kun at lave TOPI de to gange der er krav om, men opstår der en bekymring for et barn, kan personalet her lave en ekstra TOPI for at afdække barnets trivsel.

Anbefaling

 

 

 

Pejlemærke 2:
Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle

”Alle børn skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnenes egne kulturfællesskaber er central”

Indsats

Vedligehold indsats

Begrundelse

Adventkirkens Vuggestue har gode fysiske rammer med mulighed for forskellige legemuligheder. De forskellige stuer har også delt det op, så der potentielt kan leges konstruktionslege, rollelege og fysisk udfordrende leg. Grundet Covid 19, og en vandskade fremstår de fysiske læringsmiljøer meget sparsomme. Det pædagogiske personale etablerer i stedet flere gode midlertidige læringsmiljøer i løbet af formiddagen.     Der observeres ikke børn der går formålsløst rundt i længere perioder og/ eller børn der forstyrre legen for de andre børn. Personalet er som følge af deres nærvær på forkant med de fleste konflikter, og når de opstår, hjælper personalet børnene, ved at tale om, hvad der skete.   I Adventkirkens vuggestue ser de en vigtig læring i, at børnene for fornemmelse af at være en del af et fællesskab. De guider og giver forældrene konkrete redskaber til hvordan de også er med til at understøtte barnets sociale kompetencer. Flere forældre tilkendegiver overfor personalet, at de er glade for rådgivningen,   Observationen viser, at personale har arbejdet med at kvalificere samlingen siden sidste års tilsyn.    Under den faglige dialog drøfter vi hvordan personalet i højere grad kan arbejde med at inddrage børnene i dagligdagens opgaver og rutiner. Der har grundet Covid19 været visse retningslinjer der har forhindret børnene normale deltagelse i f.eks. at dække bord. Adventkirkens vuggestue arbejder med fokus på at inddrage børnene f.eks. når vasketøjet skal i kældrene eller hjælpe til med at gøre egen seng klar. Vi taler om hvordan personalet også i højere grad kan inddrage børnene i oprydning f.eks. før og efter frokost.  Adventkirkens vuggestue har en studerende der har arbejdet med venskabsprojekt. Der er brugt elementer fra Fri for mobberi.  Der laves handleplaner ved SMTTE-modellen på særlig udsatte børn.

Anbefaling

Anbefalingerne er:   -Forsat fokus på (gen) etablering af de fysiske læringsmiljøer. -Forsat fokus på at tingene skal være i børnehøjde.

 

 

Pejlemærke 3:
Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog

”Alle børn skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog”

Indsats

Vedligehold indsats

Begrundelse

Adventkirkens Vuggestue har på baggrund af sidste års anbefaling arbejdet med deres sprogunderstøttende læringsmiljøer. Det ses i de midlertidige læringsmiljøer, og i det sprogarbejde der finder sted hele dagen. De stationære fysiske læringsmiljøer fremstår i skrivende stund lidt bare, grundet retningslinjer for corona, og en vandskade. Der ligger en pædagogisk funderet plan for indkøb af nyt legetøj. Det skal tale ind i aldersrelevante ting, ting der kan vaskes og så ønsker de at lave et Legetek, med forskellige tema kasser der kan tages frem på de forskellige stuer.  Observationerne viser, at der i den daglige praksis leges med sprog gennem fx rim, remser, sang og sanglege og læsning. Der er generelt et lavt støjniveau og gode betingelser for kommunikation. Under den faglige dialog fortæller personalet, at de systematisk har arbejdet med bogstaver og rim, gerne understøttet af konkreter. Kaktusserne har haft navneskilt til de store børn, som børnene selv skulle genkende og tage med ind når de mødte ind i institutionen. Personalet fortæller, at de inddrager forældrene i arbejdet med at understøtte barnets sproglige udvikling.  Adventkirkens vuggestue fortæller, at de har en struktur hvor børnene er delt op efter alder og arbejder med forskellige temaer (under corona har de været på egen stue – og vennestuen) Rundt omkring i huset hænger dokumentation i form af plancher og billeder. Personalet bruger data fra TOPI til at kvalificere deres pædagogiske arbejde. Personalet bruger gerne logopæden til sparring. Personalet har været på kursus med Trine Krog, og ud fra denne viden har de arbejdet med og rådgivet forældrene. Der er også personale der har deltaget i ”Sprog i samspil”.

Anbefaling

 

 

 

Pejlemærke 4: Forældresamarbejde - forældrepartnerskab

”Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et partnerskab”

Indsats

Vedligehold indsats

Begrundelse

Adventskirkens Vuggestue oplever generelt et rigtig godt forældresamarbejde. De lægger alt relevant information og billeddokumentation ud på KbhBarn. Personalet oplever, at forældrene er gode til at bruge det. Derudover er der fokus på, at sikre den daglige kommunikation ved aflevering og afhentning. Under den faglige dialog har vi en spændende drøftelse af hvordan corona har ændret formen på aflevering og afhentning. Adventkirkens vuggestue oplever, at det på mange måder er nemmere for børn og voksne med aflevering til en voksen ude på legepladsen. Måske i kraft at det fokuseret nærvær der er, når en voksne tager imod et barn uden andre forstyrrelser. Det giver også en anden ro på stuerne for de børn der er afleveret.   Når der er tale om særlig udsatte børn og familier er der som oftest et udvidet forældresamarbejde. Institutionen bruger også gerne ressource teamet og forvaltnings support til sparring. Klyngens ressource team har dog været aflyst en del gange grundet organisationsændring, og covid19.  Der afholdes trivsels samtaler ca. 3-4 måneder efter barnet er startet, cirka efter et års tid og så ved overgang til kaktussen (storbørnsgruppen) og ad hoc efter behov. Lederen er altid tilgængelig for en snak.

Anbefaling

 

 

 

Pejlemærke 5:
Sammenhæng - også i overgange

”Alle børn skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang”

Indsats

Vedligehold indsats

Begrundelse

Adventskirkens Vuggestue har valgt at have en storbørnsgruppe, hvor de største børn rykker op inden børnehavestart. Der har været mange overvejelser bag. Men de oplever, at det er givtigt for de fleste børn og at både store og små børn profiterer af at personalet i højere grad kan målrette pædagogikken efter de forskellige aldersgrupper. Det er dog altid en individuel beslutning om hvornår, og om et barn skal rykke op. Nogle børn har ikke glæde af et skift, men brug for den tryghed der er i at blive på sin stue. Der er forud for overgangen besøg og gennem hele året laver de aktiviteter på tværs af stuerne. Kaktussens personalet har flere åbnere og lukkere så de er kendt af børnene inden start. Der afholdes en overlevering samtale med stuepædagog, Kaktussen og forældre inden de rykker. Hos Kaktusserne kan de målrettet forberede børnene bedst muligt til børnehavestart. Børnehaverne i klyngen giver udtryk for, at de er glade for at få børn fra institutionen. De besøger altid Adventskirkens børnehave, Slettegården og Vanløse børnehave med de store vuggestuebørn. De holder overleveringssamtaler på børn med særlige udfordringer sammen med forældrene. Der er tilbud om vidensoverdragelse til børnehaven. Efter behov har de haft støttepædagog på særligt sårbare børn i overgangen til børnehaven.

Anbefaling

 

 

 

Pejlemærke 6:
Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

”Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der – på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børnegruppe og øvrige lokale forhold”

Indsats

Vedligehold indsats

Begrundelse

Det fremgik tydeligt under den faglige dialog at Adventkirkens vuggestue arbejder refleksivt, og metodisk systematisk ind i samtlige pejlemærkerne.  Der arbejdes systematisk metodisk med handleplaner fx SUP og SMTTE-modellen. Data fra TOPI bruges til understøttelse og udvikling af den pædagogiske praksis. Der afholdes personale mød, og pædagogisk råd en gang om måned. Der afholdes stuemøder hvor der blandt andet laves TOPI og udarbejdes ugentlige aktivitets skemaer.  Klyngen havde tilbage i 2018 en fælles kvalificering af praksis ved aktionslæring, og metoden skal forsat bruges til at kvalificere praksis.   Klyngen har arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan, brugt Læreplantræet af Peter Rod. Adventkirkens vuggestue arbejder løbende med justering og evaluering af arbejdet med Den styrkede læreplan. Under den faglige dialog drøftede vi hvordan de kunne arbejde med dokumentation af arbejdet.

Anbefaling

Anbefalingen er:  -At beskrive målene for lærerplantemaerne, og hvordan I vil arbejde med dem. -At Den styrkede læreplan lægges op på jeres hjemmeside.  -Forsat at have fokus på at sikre vidensdeling i institution som f.eks. Bob og sprogarbejdet.

 

 

Evt. drøftelse af den pædagogiske læreplan

Arbejdet med den pædagogiske læreplan drøftes under de relevante pejlemærker i den faglige dialog. Hvis drøftelserne af den pædagogiske læreplan, udover drøftelserne under pejlemærkerne, har givet anledning til opmærksomhed, kan det angives her.

 

Der arbejdes ikke med pædagogiske læreplaner på fritidsområdet. Derfor er dette afsnit kun relevant for daginstitutioner.

 

 

 

 

 

Opfølgning

Her kan den pædagogiske konsulent notere særlige forhold, aftaler eller lignende, der er indgået med institutionen.

 

 

 

Institutionens kommentarer

Institutionens kommentarer til tilsynsrapporten udarbejdes i institutionens forældreråd/den selvejende bestyrelse, hvor institutionen er repræsenteret med både et forældre-, et medarbejder- og et ledelsesperspektiv. Kommentarerne er således et udtryk for en tilbagemelding fra den samlede institution.

 

Formålet med kommentarerne er at give læserne af tilsynsrapporten indblik i, hvordan institutionen vil arbejde med tilsynsrapportens vurderinger og anbefalinger. Konsulenten foretager ikke ændringer i rapporten på baggrund af institutionens kommentarer, medmindre der er tale om faktuelle fejl.

Institutionens kommentarer

 

Hvilke resultater vil institutionen fremadrettet være særligt optaget af at ændre?

 

 

Hvordan vil institutionen imødekomme tilsynets anbefalinger?

 

 

Hvordan vil institutionen sikre at en positiv udvikling fastholdes?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1: Institutionens selvregistrering

 

Forud for tilsynsbesøget har den pædagogiske leder eller institutionslederen udfyldt en selvregistreringen, der omhandler lovgivningsmæssige eller kommunale minimumskrav. Hvis der ved et spørgsmål er angivet ”Ikke besvaret” i kolonnen med lederens svar, kan det være et udtryk for, at spørgsmålet ikke er relevant for den pågældende institutionstype, eller det kan være et spørgsmål, der er tilføjet til spørgeskemaet, efter institutionens tilsyn er afsluttet. Det er præciseret i parentes, hvis et spørgsmål kun gælder udvalgte målgrupper og ikke hele 0-18 års området.

 

Spørgsmål i selvregistrering

Lederens svar

Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende institutionen afklaret?

 Ja

Overholder institutionen Københavns Kommunes anbefalinger vedrørende sovende børn i dagtilbud og brug af seler?

(0-5-års institutioner)

 Ikke besvaret

Overholder institutionen reglerne for befordring af børn?

 Ja

Overholder institutionen kravene i bekendtgørelse om legetøjsstandard?

 Ja

Overholder institutionen reglerne om røgfri miljøer?

 Ja

Overholder institutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne i dagtilbud?

 Ja

Overholder institutionen hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner?

 Ikke besvaret

Overholder den mad, der serveres i institutionen, de gældende nationale og kommunale retningslinjer?

(0-5-års institutioner)

 Ikke besvaret

Er der gennemført madvalg i institutionen inden for de sidste 2 år?

(0-5-års institutioner)

 Ja

Har institutionen udarbejdet og offentliggjort en pædagogisk læreplan med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer og mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring?

(0-5-års institutioner)

 Nej

Indsæt link til institutionens pædagogiske læreplan

(0-5-års institutioner)

 

Har institutionen inden for de seneste to år gennemført og offentliggjort en evaluering af arbejdet med læreplanen med udgangspunkt i de pædagogiske mål?

(0-5-års institutioner)

Nej

Indsæt link til seneste evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

(0-5-års institutioner)

 

Har institutionen valgt at arbejde med

temaerne i den pædagogiske læreplan for dagtilbud i perioden fra børnenes start i KKFO'en frem til skolestart??

(6-9-års institutioner)

Ikke besvaret

Har institutionen valgt at arbejde med de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen, i perioden fra børnenes start i KKFO'en frem til skolestart?

(6-9-års institutioner)

Ikke besvaret

Har KKFO’en udarbejdet en børnemiljøvurdering inden for de sidste to år?

(6-9 års institutioner)

 Ikke besvaret

Lever institutionen op til Københavns Kommunes målsætninger for KKFO’er?

(6-9-års institutioner)

 Ikke besvaret

Lever institutionen op til Københavns Kommunes målsætninger for fritidscentre?

(10-18-års institutioner)

 Ikke besvaret

Er institutionens lukkedage planlagt i overensstemmelse med Københavns Kommunes retningslinjer for lukkedage?

(0-9-års institutioner)

 Ja

Hvor mange pædagogiske dage har institutionen afholdt i det forløbne år?

1

Er der gennemført en APV - herunder også ift. kemi og kemisk risikovurdering - i institutionen inden for de sidste to år?

 Ikke besvaret

Er der særlige sundhedsmæssige problemstillinger i institutionen?

 Ikke besvaret

Overholder institutionen Sundhedsstyrelsens anbefalinger om medicingivning?

 Ja

Overholder institutionen Københavns Kommunes retningslinjer for journalisering, arkivering og brug af netværksdrev?

 Ja

Har institutionen en beredskabsplan?

Ja

Gennemføres der to årlige brandøvelser i institutionen?

Ja

Følges brandøvelserne op af en skriftlig evaluering?

Ja

Gennemføres daglig visuel inspektion af legepladsen?

 Ikke besvaret

Gennemføres kvartalsvis driftsinspektion af legepladsen?

 Ikke besvaret

Er der gennemført legepladsinspektion af legepladsteamet inden for de sidste tre år?

 Ikke besvaret

 

 

 

 

 

[1] I institutioner, der i et tilsynsår har fået ”Vedligehold indsats” i alle pejlemærker, øges kadencen for det ordinære tilsynsbesøg til to år. Her gennemføres i stedet et light-tilsyn i form af en vedligeholdelsesdialog, men uden observationer.

 

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - fredag:
07.00 - 17.00

Lukkedage