Tilsynsrapport 2014

3 kategorier (hvor 3 er bedst):

1)      Behov  for ny/ændret indsats

2)      Tilpasning af indsats

3)      Vedligeholdelse af indsats

 

A) Sociale relationer – barn/voksen kontakten          

”Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag – og udsatte børn og unge har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse”

 

Konklusion: 3) Vedligeholdelse af indsats:

- De har indrettet sig på stuerne så det giver børnene mulighed for at opdele sig i grupper. Den voksne sætter sig i de små grupper.

- De har deltaget i projekt tidlig opsporing. De var ikke så overraskede over de ”røde børn”, men det har betydet at de er blevet mere opmærksomme på ”grønne børn.”

- Samling hver dag og siger godmorgen.

- Positive voksne giver positive børn.

- Spiser i små grupper, har udviklet værtskabet det sidste år. Det tager nu lang tid at spise.

- Arbejdet med følelser, og med at gøre børnene opmærksomme på hinanden

 

B) Inklusion og fællesskab

”Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central”

 

Konklusion: 3) Vedligeholdelse af indsats:

- Der er fokus på de børn der er i vanskeligheder, og det vi tilbyder børnene. - -Ingen nedskrevne handleplaner.

- Planlagt aktiviteter 3 gange om ugen.

- Inddelt stuerne i zoner så de kan fungere i små grupper.

- Måltidet følger barnets spor, det er tilladt for nogen at gøre noget som andre ikke må. Der tages hensyn til børnenes størrelse.

- Bruger personalemøderne til at forklare de andre hvilke hensyn der tages.

- Fællesskab i morgensamling.

- Benytter ressourceteam

- Anbefaling: Skriv handleplanerne ind i en SMTTE-model.

 

C) Sprogindsatsen

”Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog”

 

Konklusion: 3) Vedligeholdelse af indsats:

- Boghjørne, bøger i børnehøjde.

- Spontan aktivitet, små grupper.

- Synger, sangkufferter, konkreter og sangmapper. Flere ord på sangene.

- Garderobetid er også sprog stimulering, vejledning, ord, ord, ord…..

- Understøtter maden med konkreter, frugt, fisk m.m.

- Taler meget med børnene.

 

D) Forældresamarbejde

”Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et partnerskab”

 

Konklusion: 3) Vedligeholdelse af indsats:

- Samtale med forældre efter 3 mdr.  Faste punkter opstart, trivsel spørgsmål fra forældre.

- Årlige samtaler, overgangssamtale til storgruppe med forældre, pædagog fra afgivende stue og storbørnsgruppe. Inden de forlader inst. Endnu en samtale.

- Åbent tilbud om en samtale hvis forældre har brug for det.

- To gange om året forældremøder for alle forældre i institutionen. Et på stuen og et hvor alle er samlet.

- De vil gerne signalere at forældres viden om barnet er lige så vigtige som personalets viden.

- De er i gang med en proces med ny hjemmeside, forældre har efterlyst dette. Hjemmesiden skal indeholde hvad der sker lige nu med en begrundelse for hvad de gør. Opdateres med nyt hvert måned.

- Megen dialog med forældre, hver dag.

 

E) Sammenhæng og overgange

”Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang”

Konklusion: 3) Vedligeholdelse af indsats:

- Overgang som fokuspunktet.

- Overgang til storgruppen.

- Fra storgruppen til børnehave. Børnene kommer på besøg i børnehaver inden skift.

- Der er en samtale med personale og forældre inden barnet forlader inst. –

- De aftaler med forældrene hvad der vil være godt at give videre til børnehaven, eller at de tager en samtale med børnehaven om hvad der virker godt for barnet.

- Vuggestuen deltager i stærkt samarbejde.

 

F) Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogi­ske praksis

”Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der – på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børne- og unge-gruppe og øvrige lokale forhold”

 

Konklusion: 2) Tilpasning af indsats

- Hver 14 dag holdes et stuemøde, indført at de fremover skal bruge SMTTE-modellen.

- Tidlig opsporing 3 gange om året med efterfølgende handleplaner.

- Anbefaling: At ovenstående sættes i værk.

 

Opfølgning

Der er ikke talt om de pædagogiske læreplaner denne gang. De pædagogiske læreplaner skal evalueres og revideres så de er gældende fra august 14 – august 16.

 

Konklusioner fra tilsynsdialogmødet

 

Problemer med at få børn, får meget små børn.

To børn valgt at flytte til privat bh.

En stue  10 pladser har haft 16 børn på indkøringen på 12 måneder.

Forslag om udslusningssamtaler for at kortlægge de børn der ønsker at flytte.

Institutionen er i udvikling, der sker noget nyt for hver gang der er besøg.

Der er en positiv udvikling af det faglige arbejde, men kravet om mere systemetik og arbejde metodisk er stadig en udfordring. F.eks. siger i at der er styr på de børn der på en eller anden måde har brug for noget ekstra, men der er ikke en nedskrevet handleplan.

Det ses tydeligt denne gang at i har haft fokus på indretning. Flot arbejde.

 

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - fredag:
07.00 - 17.00

Lukkedage