Tilsynsrapport 2019

 

1 Selvregistrering År 2019

Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret?  Ja

Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød?  Ja

Overholder institutionen cirkulære om barneseler?  Ja

Overholder institutionen reglerne for befordring af børn?  Ja

Overholder institutionen kravene i bekendtgørelsen om legetøjsstandard?  Ja

Overholder institutionen reglerne om røgfri miljøer?  Ja

Overholder institutionen Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner?  Ja

Overholder institutionen

anvisningerne i Fødevarestyrelsens vejledning om godkendelse af køkkener?  Ja

Overholder maden i institutionen de officielle ernæringsanbefalinger fra Fødevarestyrelsens vejledning?  Ja

Er der gennemført madvalg i institutionen indenfor de sidste 2 år?  Ja

Hvis institutionen er nybygget:

'Er der et frit gulvareal på 3 m2

  1. barn i vuggestuen og 2 m2
  2. barn i børnehave?

Ovenstående spørgsmål er

ikke relevant  Ja

Har institutionen udarbejdet en pædagogisk læreplan indenfor

de sidste 2 år?

Er der sat mål for alle læreplanstemaerne i institutionens læreplan?  Ja

Er der sat mål for udsatte børns læring i institutionens læreplan?  Ja

Er børnemiljøperspektivet indarbejdet i institutionen læreplan?  Ja

Har institutionen valgt at arbejde med enten temaerne i den pædagogiske læreplan for

Institution: Adventskirkens Vuggestue | Orgnr: 35259 Page 1 of 7

http://institutionsweb.buf.kk.dk/institutioner/35259x0/Form.aspx?formid=c1abbd50-1... 13-02-2019

dagtilbud eller med de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen i perioden fra børnenes start i

KKFO'en eller fritidsinstitutionen frem til skolestart?

Kun relevant for Fritidsinstitution, fritidshjem og KKFO.

På hvilke datoer afholder institutionen de op til 7 mulige lukkedage?

15.4, 16.4, 17.4, 31.5, 5.6, 24.12, 27.12, 30.12, 31.12 2019

Er institutionens lukkedage planlagt i overensstemmelse med Københavns Kommunes retningslinier for lukkedage?

Ja

Hvor mange pædagogiske dage (dage hvor hele personalegruppen er samlet i udviklingsøjemed) har I afholdt i det forløbne år?  2

Er der gennemført en APV i institutionen indenfor de sidste 2 år?  Ja

Er der særlige sundhedsmæssige problemstillinger i jeres institution? Nej

Overholdes reglerne for medicinhåndtering)  Ja

Overholder institutionen lovgivningen for journalisering, arkivering og brug af netværksdrev?  Ja

Afsluttet Ja

Selvregistreringstidspunkt: 05-02-2019

Selvregistrering gennemført

af:

Institution: Adventskirkens Vuggestue | Orgnr: 35259 Page 2 of 7

http://institutionsweb.buf.kk.dk/institutioner/35259x0/Form.aspx?formid=c1abbd50-1... 13-02-2019

Tina Pedersen

 

2 Faglig dialog

 

Sociale relationer -barn/voksenkontakten

Indsats Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse

Observationerne er foretaget i tidsrummet 8.30-11. Observationerne viser

et pædagogisk personale der er meget imødekommende og lydhør overfor

børnene. Jeg ser gode modtagelser, hvor børn bliver hilst velkommen med

navn og personalet udveksler relevant viden med forældrene. Det

pædagogiske personale er til rådighed og tilbyder sin hjælp når barnet er

usikkert, bange eller ked af det. Der er enkelte eksempler på personale der

taler om barnet i tredje person hen over hovedet på børnene, men generelt

er personalets engagement og opmærksomhed rettet mod børnene snarere

end mod kollegaerne. I løbet af formiddagen ser jeg mange gode

aldersvarende aktiviteter, hvor personalet har fordelt sig både inde og ude

med en mindre gruppe børn.

I Adventkirkens vuggestue sikrer de, at alle børn har en positiv voksen

kontakt hver dag ved blandt andet at arbejde med primærvoksne ved

indkøring. De deler sig op i mindre grupper i løbet af formiddagen og det

pædagogiske personale cirkulærer mellem grupperne, så de sikrer flere

øjne på børnene. Det pædagogiske personale har et tæt samarbejde med

forældrene som en grundlæggende forudsætning for at sikre det enkelte

barns trivsel og læring. Der laves TOPI (trivselsvurderinger) tre gange

årligt. Dette ud fra en betragtning om, at der sker meget i forhold til det

korte vuggestueliv. Da der kun er krav om at lave dem to gange årligt

passer det ikke helt med systemet og de har derfor ikke tastet så meget

som de skulle.

Trivselsvurderingerne skal fremadrettet tastet to gange årligt i TOPI i

Kbhbarn. Den selvvalgte tredje trivselsvurdering kan ligge u tastet som

internt arbejdspapir, men vær opmærksom på at de skal være opbevaret

på forsvarlig vis i henhold til den nye persondatalov.

 

Inklusion og fællesskab

Indsats Vedligeholdelse af indsats

Adventskirkens Vuggestue har gode fysiske rammer med mulighed for

forskellige legemuligheder. De forskellige stuer har også delt det op, så der

potentielt kan leges konstruktionslege, rollelege og fysisk udfordrende leg.

Jeg observerer dog, at meget legetøj er i voksen højde, og at flere

læringsrum fremstår ”tomme” Fx er der ikke mad og køkkenredskaber i

”Køkkenerne”. Under dialogen fortæller personalet, at de oplever, at

børnene har mange gode rollelege på Kaktussen, hvor de ældste børn går,

men også her observeres det, at læringsmiljøerne med fordel kan

kvalificeres. Hvis vuggestuebarnet selv skal kunne orkestre en leg, skal der

fx være to af samme ting for at understøtte parallelle lege, samt meget

tydelige læringsmiljøer, hvor det er tydeligt, hvad barnet kan.

 

Samværet mellem børnene bærer præg af positive barn-barn relationer. De

har planlagte aktiviteter om formiddagen, som foregår i mindre grupper i

hele huset og ude på legeplads samt tur, er med til at understøtte

inddragelse af alle børn. Der observeres ikke børn der går formålsløst rundt

i længere perioder eller børn der forstyrre legen for de andre børn.

Personalet er i kraft af deres nærvær på forkant med de flest konflikter og

der observeres derfor også kun mindre konflikter, og når de opstår, går

personalet ind i dem ved at tale med børnene om hvad der sker. Børnene

inddrages i en vis grad, men kunne med fordel inddrages i langt højere

grad ved måltidet fx selv hælde op.

I Adventkirkens vuggestue ser de en vigtig læring i at børnene for

fornemmelse af at være en del af et fællesskab, at barnet erfarer at det

ikke altid kan være nummer et. De guider og giver forældrene konkrete

redskaber til, hvordan de også er med til at understøtte barnets sociale

kompetencer, flere forældre tilkendegiver overfor personalet, at de er glade

for rådgivningen.

Samlingen ses som en inkluderende praksis. De enkelte stuer arbejder lidt

forskelligt med samlingen fx, er nogle meget stringente i deres struktur,

hvor andre har mere plads til spontan inddragelse af børnene og dermed

også de ting der kommer til at ske. Under den faglige dialog er der en

drøftelse af samlingens formål og hvordan den forvaltes på forskellig vis på

de enkelte stuer.

Anbefaling

Jeg anbefaler, at læringsrummene kvalificeres. Det er aftalt med ledelsen

at pæd. Konsulent Stine Blomberg samt Sprogvejleder Louise Ankjærgaard

deltager på et p-møde i foråret 2019 (se supplerende anbefaling under

sprog)

Jeg anbefaler, at I sammen genbesøger ”samlingen”, herunder sikrer

vidensdeling og inspiration til eventuelle nye lege på tværs af stuerne.

 

Sprogindsatsen

Indsats Tilpasning af indsats

Begrundelse

Adventkirkens Vuggestue har på baggrund af sidste års anbefaling arbejdet

med deres sprogunderstøttende fysiske læringsmiljøer. Der er spor af dette

i praksis fx er der er en plakat om sociale færdigheder (handleanvisende i

børnehøjde), men den understøtter og guider ikke børnene i det gældende

læringsmiljø. Enkelte steder er der billeder samt tekst på legetøjskasser.

Meget af legetøjet er dog stadig i voksenhøjde eller i farvede kasser uden

billeder og tekst af indholdet.

Der er gode betingelser for kommunikation i form af en god fordeling af

voksne og børn i mindre grupper og der opleves også et lavt støjmiljø.

Adventkirkens vuggestue fortæller, at de arbejder fast med en struktur

hvor børnene er delt op efter alder og arbejder med forskellige temaer. Der

er megen dokumentation i huset i form af plancher og billeder.

De bruger trivselsvurderinger til at kvalificere deres pædagogiske arbejde,

fx var det i forbindelse med trivselsvurderingerne at de fik øje på at mange

børns placering i gul og rød hang sammen med sproglige udfordringer. Det

er lidt tid siden, men de har løbende logopæd ude og bruger hende gerne

til sparring.

Personalet har været på kursus med Trine Krog, og ud fra denne viden har

de arbejdet med og rådgivet forældrene. Der er pt en pædagog af sted i

Hanan kursus ”Sprog i samspil", som også på sigt vil være med til at

kvalificere sprogarbejdet.

Der lægges i den daglige praksis vægt på, at der leges med sprog gennem

fx rim, remser, sang og sanglege og læsning.

Anbefaling

Jeg anbefaler, at læringsrummene kvalificeres, herunder sikrer gode

sproglige læringsmiljøer. Det er aftalt med ledelsen, at pædagogisk

konsulent Stine Blomberg samt Sprogvejleder Louise Ankjærgaard deltager

på et p-møde i foråret 2019.

 

Forældresamarbejde

Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse

Adventskirkens Vuggestue oplever generelt et rigtig godt

forældresamarbejde. Forældrene har ofte været på besøg inden barnet

starter og er med de første par dage ved indkøring. De lægger alt relevant

information og billeddokumentation ud på Kbhbarn. Forældrene er gode til

at bruge det. Derudover er der fokus på, at sikre den daglige

kommunikation ved aflevering og afhentning. Det pædagogiske personale

er gode til at involvere forældrene i hvordan de kan støtte op omkring

barnets trivsel og udviklingspotentiale.

Når der er tale om særlig udsatte børn og familier er der som oftest et

udvidet forældresamarbejde. Institutionen bruger også gerne

ressourceteamet og forvaltnings support til sparring.

Der afholdes trivsels samtaler ca. 3-4 måneder efter barnet er startet, cirka

efter et års tid og så ved overgang til kaktussen (storbørnsgruppen) og ad

hoc efter behøv. Lederens dør er altid åben og forældrene kommer gerne.

Der afholdes Lucia, sommerfest med stort fremmøde og forældremøde en

til to gange om året hvor der er svingende deltagelse alt efter programmet.

Forældrerådet er engageret og er meget interesseret i institutionens

pædagogiske praksis og bidrager til gode snakke fx omkring brugen af

Kbhbarn.

På hjemmesiden ligger alt relevant information tilgængelig og rundt

omkring i institutionen hænger der plancher der dokumenterer praksis og

giver forældrene et indblik i hvorfor de gør som de gør. Personalet bruger

hinanden til sparring både på stuerne og på tværs. Der er også altid

mulighed for at hive fat i den pædagogiske leder, og at hun eventuelt

deltager i de mere udfordrende samtaler.

Anbefaling

Jeg vil anbefale, at I tager en drøftelse af, hvad der er relevant at have

hængende i institutionen og hvad der med fordel kan ligge i Kbhbarn. Der

er mange opslag og nogle mere aktuelle end andre. Information og pointer

har det med at drukne når der hænger for meget og hvis det ikke hele

tiden er opdateret.

 

Sammenhæng og overgange

Indsats Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse

Adventskirkens Vuggestue har valgt at have en storbørnsgruppe, hvor de

største børn rykker op inden børnehavestart. Der har været mange

overvejelser bag. Men de oplever, at det er givtigt for de fleste børn og at

både store og små børn profiterer af at personalet i højere grad kan

målrette pædagogikken efter de forskellige aldersgrupper. Det er dog altid

en individuel beslutning om hvornår, og om et barn skal rykke op. Nogle

børn har ikke glæde af et skift, men brug for den tryghed der er i at blive

på sin stue. Der er forud for overgangen besøg og gennem hele året laver

de aktiviteter på tværs af stuerne. Kaktussens personalet har flere åbnere

og lukkere så de er kendt af børnene inden start. Der afholdes en

overlevering samtale med stuepædagog, Kaktussen og forældre inden de

rykker.

Hos Kaktusserne kan de målrettet forberede børnene bedst muligt til

børnehavestart. Børnehaverne i klyngen giver udtryk for, at de er glade for

at få børn fra institutionen. De besøger altid Adventskirkens børnehave,

Slettegården og Vanløse børnehave med de store vuggestuebørn. De

holder overleveringssamtaler på børn med særlige udfordringer sammen

med forældrene. Der er tilbud om vidensoverdragelse til børnehaven. Efter

behov har de haft støttepædagog på særligt sårbare børn i overgangen til

børnehaven.

Anbefaling

 

Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Vedligeholdelse af indsats

Institution: Adventskirkens Vuggestue | Orgnr: 35259 Page 5 of 7

http://institutionsweb.buf.kk.dk/institutioner/35259x0/Form.aspx?formid=c1abbd50-1... 13-02-2019

Indsats

Begrundelse

Der arbejdes systematisk metodisk med handleplaner fx SUP og SMTTEmodellen.

Der afholdes et månedligt personale møde. Derudover er der pædagogisk råd en gang om måneden. Der afholdes stuemøder hvor der blandt andet laves trivselsvurderinger samt ugentlige aktivitets skemaer.

Klyngen har i 2018 haft en fælles kvalificering af praksis ved aktionslæring. Her har Adventkirkens vuggestue arbejdet med legepladsen som læringsrum. Det har ført til mange gode refleksioner over praksis og konkrete tiltag til ny praksis.

Klyngen har besluttet, at de i arbejdet med at implementere Den styrkede pædagogiske læreplan, vil bruge Læreplantræet af Peter Rod.

Anbefaling

Evaluering af den pædagogiske læreplan¨

Skal evaluering afholdes i år?

Alsidig personlig udvikling

Sociale kompetencer

Sproglig udvikling

Krop og bevægelse

Naturen og

naturfænomener

Kulturelle udtryksformer og værdier

Hvad har de to års indsatser givet anledning til af forandringer i jeres praksis?

Hvordan har I arbejdet med børnemiljøperspektivet?

Hvad har de to års arbejde med børnemiljøperspektivet givet anledning til af forandringer i jeres praksis?

Hvilke dokumentationsmetoder har i brugt?

Beskriv hvilken betydning har arbejdet med den pædagogiske læreplan haft for børnenes læring og udvikling?

Hvordan har I inddraget forældrebestyrelsen og forældrerådet i arbejdet med de pædagogiske læreplaner?

Opfølgning

Her noteres særlige forhold, aftaler eller lignende der er indgået med institutionen/enheden.

Afsluttet

Institution: Adventskirkens Vuggestue | Orgnr: 35259 Page 7 of 7

http://institutionsweb.buf.kk.dk/institutioner/35259x0/Form.aspx?formid=c1abbd50-1... 13-02-2019

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - fredag:
07.00 - 17.00

Lukkedage